Jakobi

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dhjetë mësime biblike që mbulojnë një numër temash nga libri i Jakobit. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dhjetë mësimet janë keto:
1. Sprovat
2. Tundimi
3. Fjala e Perëndisë
4. Preferencat vetjake
5. Besim i gjallë
6. Gjuha
7. Konfliktet
8. Planet e ardhshme
9. Kthimi i Krishtit
10. Lutja